Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2024.02.04-入法界品第三十九之三

2024.02.04-入法界品第三十九之三

爾時· 文殊師利菩薩· 勸諸比丘· 發阿耨多羅三藐三菩提心已· 漸次南行。
經歷人間·至福城東。住莊嚴幢娑羅林中。
往昔諸佛曾所止住· 教化眾生· 大塔廟處。
亦是世尊於往昔時· 修菩薩行啈· 能捨無量難捨之處。
是故此林·名稱普聞無量佛剎。
此處常為天· 龍· 夜叉· 乾闥婆· 阿脩羅·迦樓羅· 緊那羅· 摩睺侯羅伽· 人與非人· 之所供養。
時· 文殊師利· 與其眷屬· 到此處已· 即於其處· 說普照法界修多羅。
百萬億那由他修多羅· 以為眷屬。
說此經時· 於大海中· 有無量百千億諸龍·而來其所。
聞此法已· 深厭龍趣· 正求佛道咸捨龍身· 生天人中。
一萬諸龍· 於阿耨多羅三藐三菩提· 得不退轉。
復有無量無數眾生· 於三乘中· 各得調伏。

Leave a comment

☀️法宴:華嚴經入法界品第三十九 ☀️

🙏講者:上恆下實法師 (Rev. Heng Sure)

⏰北京时间
每周日,中午10:30 - 12:00
⏰昆士兰时间
每周日,下午12:30 - 14:00
⏰California Time
08:30 - 10:00pm Every Sat

👉Zoom Link 链接:
https://drba-org.zoom.us/j/84914586289

👉Meeting ID 会议号:84914586289

🔔提醒:
一、請以【全名+所在地】方式加入會議。

X