Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2023.03.19-入法界品第三十九之一

2023.03.19-入法界品第三十九之一

爾時,東方過不可說佛刹微塵數世界海外有世界,名:金燈雲幢,佛號:毗盧遮那勝德王。彼佛衆中有菩薩,名:毗盧遮那願光明,與不可說佛刹微塵數菩薩俱,來向佛所,悉以神力興種種雲,所謂:天華雲、天香雲、天末香雲、天鬘雲、天寶雲、天莊嚴具雲、天寶蓋雲、天微妙衣雲、天寶幢幡雲、天一切妙寶諸莊嚴雲,充滿虛空。至佛所已,頂禮佛足,即於東方化作寶莊嚴樓閣及普照十方寶蓮華藏師子之座,如意寶網羅覆其身,與其眷屬結跏趺坐。
  南方過不可說佛刹微塵數世界海外有世界,名:金剛藏,佛號:普光明無勝藏王。彼佛衆中有菩薩,名:不可壞精進王,與不可說佛刹微塵數菩薩俱,來向佛所,持一切寶香網,持一切寶瓔珞,持一切寶華帶,持一切寶鬘帶,持一切金剛瓔珞,持一切摩尼寶網,持一切寶衣帶,持一切寶瓔珞帶,持一切最勝光明摩尼帶,持一切師子摩尼寶瓔珞,悉以神力充遍一切諸世界海。到佛所已,頂禮佛足,即於南方化作遍照世間摩尼寶莊嚴樓閣及普照十方寶蓮華藏師子之座,以一切寶華網羅覆其身,與其眷屬結跏趺坐。
  西方過不可說佛刹微塵數世界海外有世界,名:摩尼寶燈須彌山幢,佛號:法界智燈。彼佛衆中有菩薩,名:普勝無上威德王,與世界海微塵數菩薩俱,來向佛所,悉以神力興不可說佛刹微塵數種種塗香燒香須彌山雲、不可說佛刹微塵數種種色香水須彌山雲、不可說佛刹微塵數一切大地微塵等光明摩尼寶王須彌山雲、不可說佛刹微塵數種種光焰輪莊嚴幢須彌山雲、不可說佛刹微塵數種種色金剛藏摩尼王莊嚴須彌山雲、不可說佛刹微塵數普照一切世界閻浮檀摩尼寶幢須彌山雲、不可說佛刹微塵數現一切法界摩尼寶須彌山雲、不可說佛刹微塵數現一切諸佛相好摩尼寶王須彌山雲、不可說佛刹微塵數現一切如來本事因緣說諸菩薩所行之行摩尼寶王須彌山雲、不可說佛刹微塵數現一切佛坐菩提場摩尼寶王須彌山雲,充滿法界。至佛所已,頂禮佛足,即於西方化作一切香王樓閣,真珠寶網彌覆其上,及化作帝釋影幢寶蓮華藏師子之座,以妙色摩尼網羅覆其身,心王寶冠以嚴其首,與其眷屬結跏趺坐。
  北方過不可說佛刹微塵數世界海外有世界,名:寶衣光明幢,佛號:照虛空法界大光明。彼佛衆中有菩薩,名:無礙勝藏王,與世界海微塵數菩薩俱,來向佛所,悉以神力興一切寶衣雲,所謂:黃色寶光明衣雲、種種香所熏衣雲、日幢摩尼王衣雲、金色熾然摩尼衣雲、一切寶光焰衣雲、一切星辰像上妙摩尼衣雲、白玉光摩尼衣雲、光明遍照殊勝赫奕摩尼衣雲、光明遍照威勢熾盛摩尼衣雲、莊嚴海摩尼衣雲,充遍虛空。至佛所已,頂禮佛足,即於北方化作摩尼寶海莊嚴樓閣及毗琉璃寶蓮華藏師子之座,以師子威德摩尼王網羅覆其身,清淨寶王爲髻明珠,與其眷屬結跏趺坐。
  東北方過不可說佛刹微塵數世界海外有世界,名:一切歡喜清淨光明網,佛號:無礙眼。彼佛衆中有菩薩,名:化現法界願月王,與世界海微塵數菩薩俱,來向佛所,悉以神力興寶樓閣雲、香樓閣雲、燒香樓閣雲、華樓閣雲、栴檀樓閣雲、金剛樓閣雲、摩尼樓閣雲、金樓閣雲、衣樓閣雲、蓮華樓閣雲,彌覆十方一切世界。至佛所已,頂禮佛足,即於東北方化作一切法界門大摩尼樓閣及無等香王蓮華藏師子之座,摩尼華網羅覆其身,著妙寶藏摩尼王冠,與其眷屬結跏趺坐。

Leave a comment

☀️法宴:華嚴經入法界品第三十九 ☀️

🙏講者:上恆下實法師 (Rev. Heng Sure)

⏰北京时间
每周日,中午11:30 - 13:00
⏰昆士兰时间
每周日,下午13:30 - 15:00
⏰California Time
08:30 - 10:00pm Every Sat

👉Zoom Link 链接:
https://drba-org.zoom.us/j/84914586289

👉Meeting ID 会议号:84914586289

🔔提醒:
一、請以【全名+所在地】方式加入會議。

X